پروتکل HPV - ویروس انسانی پاپیلوما
فهرست مطالب

پروتکل HPV – ویروس انسانی پاپیلوما: پروتکل ارزیابی عملکرد (Validation ) به منظور تولید کیتهای تشخیص پزشکی آزمایشگاهی ملکولی ژنوتیپهای پرخطر پاپیلوما ویروس انسانی در غربالگری سرطان سرویکس ( کیت HPV)
پیرو فراخوان سال ۱۴۰۰ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر “تولید کیت‌های تشخیص مولکولی ویروس پاپیلومای انسانی و سایر ملزومات جهت تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم( HPV-PAP Smear )، موضوع تدوین دستورالعمل ارزیابی مربوطه طی ماه های گذشته مورد بررسی قرار گرفته و تدوین گردیده است. کارشناس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی از انتشار پیشنویس پروتکل ارزیابی عملکرد و معتبرسازی (Validation) به منظور تولید کیت‌های تشخیص پزشکی آزمایشگاهی (IVD medical devices) جهت تشخیص ملکولی ژنوتیپ‌های پرخطر پاپیلوما ویروس انسانی در غربالگری سرطان سرویکس خبر داد.
شرکت های متقاضی تولید کیت های مذکور در این حوزه می بایست پروتکل های خود را برنامه ریزی نمایند.ما در شرکت توسعه کیفیت شما را همراهی خواهیم کرد تا بتوانید تکنیکال فایل کیت HPV را تهیه نمایید و مجوز تولید اداره کل تجهیزات پزشکی را دریافت نمایید. برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات درباره کیت HPV با ما در تماس باشید.
در ادامه مطلب شما می توانید جزئیات این موضوع را در قالب دستورالعمل انتشار یافته، مطالعه نمایید. در هر بخش که ابهام و یا سوالی داشتید با ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم.

مقدمه – پروتکل HPV – ویروس انسانی پاپیلوما

هدف از تدوین دستورالعمل حاضر تهیه یک راهنمای فنی جهت استفاده تولید کنندگان کیت برای تولید کیتهای ملکولی تشخیص پاپیلوما ویروس انسانی( HPV ) است. این دستورالعمل مربوط به کیتهای تشخیص آزمایشگاهی ژنوتیپهای پر خطر پاپیلوما ویروس انسانی است که ارتباط بالایی با بروز سرطان سرویکس در انسان دارند. کیتهای تشخیصی با هدف غربالگری میبایست توانایی شناسایی هر ۱۴ ژنوتیپ High risk را حداقل بصورتpool ( ژنوتیپهای ۶،۱۸،۳۱،۳۳،۳۵،۳۹،۴۵،۵۱،۵۲،۵۶،۵۸،۵۹،۶۸،۶۶ ) و یا در صورتیکه هدف تشخیص کیت تعداد ژنوتیپهای کمتری باشد، توانایی شناسایی ژنوتیپهای ۱۶ و ۱۸ را داشته باشد.

تعاریف و اصطلاحات:

جهت مطالعه این مطلب نخست مفهوم واژه های ذیل را مطالعه نمایید؛
• کلمه “باید” نشان دهنده این است که تولیدکننده موظف است به مشخصات فنی ذکر شده عمل نماید.
• کلمه “میتواند” نشان دهنده توصیه به تولیدکننده جهت انجام مشخصات فنی ذکر شده است. در این حالت مشخصات فنی ذکر شده جزء الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی نمیباشد.
• “آنالیت” ماده ای که کیت ساخته شده آن را در نمونه تشخیص میدهد.
• “حساسیت آنالیتیکال”: حساسیت تحلیلی یا آنالیتیکال ممکن است به عنوان LOD (Detection of Limit) بیان شود، یعنی کمترین مقدار مارکر هدف که می تواند دقیقاً شناسایی شود
• ” ویژگی آنالیتیکال”: ویژگی تحلیلی یا آنالیتیکال به معنای توانایی روش برای تعیین صرفا مارکر هدف است
• ” حساسیت بالینی”: احتمال اینکه کیت بتواند در حضور مارکر هدف نتیجه ای مثبت ارائه دهد
• ” ویژگی بالینی”: احتمال اینکه کیت بتواند در عدم حضور مارکر هدف نتیجه ای منفی ارائه دهد.
حداقل الزامات فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در این مطلب خلاصه شده است. تولیدکننده میبایست یک پرونده فنی شامل حداقل الزامات ذکر شده در این متن را جهت بررسی در اختیار اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی قرار دهد. جهت تدوین دستورالعمل ارزیابی کیت HPV، مطلب حاضر از راهنماهای ارائه شده توسط WHO و FDA استفاده گردیده است.
قسمت اول دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی شامل مطالعات آنالیتیکال میباشد که قابلیت یک کیت تشخیصی IVD را جهت اندازه گیری آنالیت مورد نظر بررسی مینماید.
قسمت دوم دستورالعمل شامل مطالعات کلینیکی است که عملکرد یک کیت تشخیصی IVD را جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح کیت در تشخیص آنالیت مورد نظر در نمونه های بیمار ارزیابی مینماید.

ارزیابی عملکرد ویروس اچ پی وی

بررسی مدارک ارائه شده جهت ثبت کیت تشخیص پاپیلوما (HPV)

حیطه کاربرد

تکنیکال فایل ارائه شده به اداره کل تجهیزات پزشکی باید دارای حیطه کاربرد مشخص با حداقل جزئیات زیر باشد:
 تعیین عملکرد (برای کیت هایIVD) ؛ برای مثال جهت شناسایی اسید نوکلئیک از ژنوتیپهای مشخص شده HPV پرخطر، جهت تشخیص افتراقی هریک از ژنوتیپهای HPV یا تشخیص هم زمان آن ها و غیره.
 اعلام روش تشخیص ملکولی؛ به عنوان مثال تشخیص DNA و یا تعیین ژنوتیپ ویروس (شامل کل ژنوم یا بخشی از آن)، که میتواند به روش Real- time PCR یا PCR- Hybridization و غیره باشد.
 جمعیت آزمایشی که عملکردها برای آنها در نظر گرفته شده است و سنین افرادی که این آزمایش برای آنها ارتباط بالینی دارد (به عنوان مثال زنان بالای ۳۰ سال در معرض خطر سرطان دهانه رحم)
 جایگاه استفاده از کیت (به عنوان مثال برای استفاده حرفه ای در آزمایشگاه تشخیص طبی یا برای استفاده به عنوان POCT )
 نوع (انواع) نمونه مورد نظر، وسایل و محیط جمع آوری نمونه و/یا روش(های) آن
 هدف (اهداف) استفاده (به عنوان مثال غربالگری اولیه زنان بالای ۳۰ سال)
 ژن هدف تشخیص ( به عنوان مثال HPV- L1- ) در صورتیکه از پرایمرهای عمومی در تست استفاده می شود نام پرایمر(ها) اعلام گردد.

در دسترس بودن مدارک پشتیبان برای کیت ارائه شده

بررسی مدارک توسط کارشناسان اداره تولید بر روی آخرین نسخه از مطالعات بالینی و آنالیتیکال کیت تشخیص HPV ساخت شرکت انجام میگردد. بنابراین، شرکت موظف است نتایج نهایی ارزیابی خود را به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی ارائه دهد. اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت و ارزیابی کیتهای تشخیصی HPV در جدول مختلفی آورده شده است که شرکت موظف است نتایج مربوط به هر سری ساخت را بر اساس آن ارائه دهد. هر سری ساخت باید شامل پروسه تولید، اجزا و معرفهای ضروری متفاوت کیت باشد.
وضعیت واقعی شناسایی اسید نوکلئیک HPV و ژنوتیپ قابل تشخیص HPV توسط کیت، باید با استفاده از استاندارد مرجع مناسب تعیین و تایید شود. این استاندارد باید مطابق با آخرین تواناییهای فنی دنیا بوده و مورد تایید یک مرجع نظارتی دقیق جهانی و یا اداره کل تجهیزات پزشکی باشد.
برآورد (و گزارش) عملکرد یک کیت تشخیص HPV باید شامل آنالیز نتایج نامعتبر به همراه محاسبه فاصله اطمینان قابل قبول باشد. شرکت میتواند دلایل نتایج غیر صحیح بدست آمده را (به عنوان مثال میزان کم نمونه یا خطای دستگاه) در پرونده کیت تولیدی گزارش نماید. نتایج میبایست در یک فرمت واضح و قابل فهم ارائه گردد.
در مطالعات آنالیتیکال، استفاده از نمونه های ساخته شده که با روش استاندارد و صحه گذاری شده آماده شده اند قابل قبول میباشد (به عنوان مثال سل لاین ها و یا پلاسمید اضافه شده به محیط کشت حاوی سلولهای انسانی نرمال یا ماتریکس کلینیکی منفی). در مواردی که ماده ای به غیر از ماتریکس منفی به عنوان ماده زمینه جهت ارزیابی آنالیتیکال استفاده میشود، مطالعه همسانی(مطالعه ای که نشان دهد specimen Contrived به نمونه کلینیکال شبیه است و میتواند به جای آن استفاده شود) با استفاده از ارزیابی LOD میبایست صورت گیرد. در مواردی که غلظت نمونه در ماتریکس کلینیکی بالا میباشد، رقت سازی میتواند انجام گیرد. برای سنجشهای کمی ، ممکن است ارائه الزامات اضافی مانند مطالعات linearity اعمال شود.
در برخی از ارزیابیهای آنالیتیکال، نتایج ارزیابی یک ژنوتیپ میتواند به بقیه ژنوتیپهای قابل شناسایی دیگر توسط کیت تعمیم داده شود (به عنوان مثال بررسی تداخل با شناسایی یک ژنوتیپ میتواند به تداخل با شناسایی بقیه ژنوتیپ ها تعمیم داده شود).
مطالعات بالینی باید بر اساس آزمایش تشخیصی بر روی نمونه های انسانی باشد. این نمونه ها باید فقط از گروههای جمعیتی انتخاب شده باشند که در بخش حیطه کاربرد کیت به آن اشاره شده است. استفاده از نمونه های فیکس شده ممکن است در صورتی قابل قبول باشد که نوع نمونه با نوع نمونه های قابل سنجش با کیت IVD (طبق ادعای تولید کننده) همسان باشند. در این حالت موارد زیر باید در نظر گرفته شوند:
 وسایل جمع آوری نمونه (سواب، برس یا سایر ابزار جمع آوری)
 محیط جمع آوری؛ شرایط نگهداری (از جمله مدت زمانی که نمونه ذخیره شده است)
 اسید نوکلئیک هدف و پایداری آن
 تمامی الزاماتی که در مورد نمونههای تازه صادق است.
موارد بیان شده، سرفصل های اصلی تهیه تکنیکال فایل کیت تشخیص مولکولی HPV می باشد. در زمان تهیه تکنیکال فایل علاوه بر موارد فوق الذکر سایر مدارک تولید و کنترل کیفیت نیز می بایست تهیه گردد. برای آشنایی بیشتر با این سرفصل ها می توانید به مطالب زیر مراجعه نمایید:
-تکنیکال فایل چیست؟
– تهیه تکنیکال فایل (پرونده فنی ) برای محصولات مصرفی تشخیص پزشکی

در صورتیکه تصمیم به تولید این کیت دارید و یا اینکه کیت مذکور را تولید کرده اید، بایستی الزامات تولید خوب که به آن اصطلاحا GMP گفته می شود را رعایت نمایید. مطلب زیر در این زمینه به شما کمک خواهد کرد:
الزامات GMP چیست؟
ما در تمام ساعات شبانه روز پاسخگوی شما هستیم. با ما درتماس باشید تا در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به هدف خود دست پیدا کنید.

 

 

اشتراک گذاری این مقاله:
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

دیدگاه‌ خود را بنویسید

مطالب برگزیده
روش های استریل ( بخش دوم )

روش های استریل ( بخش دوم )

استریل به روش شیمیایی یک روش جایگزین برای استریل با بخار فشار بالا یا حرارت خشک، استریل به روش شیمیایی است (که معمولاً با نام

روش های استریل ( بخش نخست )

روش های استریل ( بخش نخست )

استریل کردن(سترون سازی) مقاله ای که در پیش رو دارید، یک مقاله جامع و در عین حال خلاصه از درباره استریل کردن و أنواع روش

عضویت در خبرنامه

آخرین اخبار درباره تجهیزات پزشکی را با عضویت در خبرنامه توسعه کیفیت دریافت خواهید کرد.