امنیت اطلاعات شرکت های تجهیزات پزشکیخبر های روز دنیا در تجهیزات پزشکی

تلاش شرکت های تجهیزات پزشکی برای مقابله با حملات سایبری

تلاش شرکت های تجهیزات پزشکی برای مقابله با حملات سایبری

تلاش شرکت های تجهیزات پزشکی برای مقابله با حملات سایبری اگر کسی حتی کوچکترین نگاهی هم به مطبوعات این روزها انداخته باشد به احتمال زیاد گزارشهای متعددی در مورد خطرات امنیت شبکه مرتبط با تجهیزات پزشکی را دیده است.