خبر های روز دنیا در تجهیزات پزشکیقوانین صادرات تجهیزات پزشکی به کشور مالزی

ثبت یک وسیله با MDA )Medical Device Authority) در مالزی

ثبت یک وسیله باMDA (Medical Device Authority) در مالزی آیا مایل به فروش تجهیزات پزشکی خود در مالزی هستید ؟