متن استانداردهای ابلاغی جهت بازدید از آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی مصوب

متن استانداردهای ابلاغی جهت بازدید از آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی مصوب

 استانداردهای ابلاغی جهت بازدید از آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی مصوب متن استانداردهای ابلاغی جهت بازدید از آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی مصوب با سلام جهت اطلاع از چک لیست های مرتبط به آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت،درمان . آموزش پزشکی روی هر یک از...
غربالگری نوزادان تازه متولد_الزامات وآیین نامه ها

غربالگری نوزادان تازه متولد_الزامات وآیین نامه ها

غربالگری نوزادان تازه متولد_الزامات وآیین نامه ها داره کل ژنتیک وزارت بهداشت درمان و آموزش کشوری طی سالهای گذشته احترام به ایجاد طرح پایلوت و نیز کشوری غربالگری نوزادان تازه متولد شده نموده است .مقایسه و ارزیابی مجموعه فعالیت های صورت گرفته در کشورمان با کشور های...
استاندارد سازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی و استاندارد ISO15189

استاندارد سازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی و استاندارد ISO15189

استاندارد سازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی و استاندارد ISO15189 ما در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که موضوع استانداردسازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی بر اساس استاندارد بین المللی ISO 15189 شامل چه مراحلی می باشد.در این بستر تلاش و فعالیت در...