اخبار آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

هماتومورفولوژی سلول های خونی و نحوه گزارش نویسی

استاندارد سازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ISO15189 کمیته آموزش: هماتومورفولوژی سلول های خونی و نحوه گزارش نویسی استاندارد سازی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی

اخبار آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

گزارش انتخابات هیئت مدیره انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی شاخه استان مازندارن

گزارش انتخابات هیئت مدیره انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی شاخه استان مازندارن گزارش انتخابات هیئت مدیره انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی شاخه استان مازندارن   در تاریخ ۱۳۹۸.۰۷.۱۸ انتخابات هیئت مدیره انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی شاخه استان مازندران با حضور ۲۲ نفر از اعضای انجمن در نظام پزشکی شهر بابل برگزار گردید. تعداد ۱۱ نفر از اعضای…

اخبار آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

گزارش انتخابات هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی شاخه استان اصفهان

گزارش انتخابات هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی شاخه استان اصفهان

اخبار آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره ۴۴، در وب سایت نشریه قرار گرفت ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

آزمایشگاه تشخیص پزشکی نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره ۴۴، در وب سایت نشریه قرار گرفت ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

اخبار آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

نخستین جلسه کارگروه ادامه رشته دکترای علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه ادامه رشته دکترای علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ برگزار شد

اخبار آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

دوره تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه تشخیص طبی

کمیته آموزش : دوره تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه تشخیص طبی دوره تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه تشخیص طبی