مقالات

مدیریت ریسک سازمانی

مدیریت ریسک سازمانی در کسب و کار های پر چالش وپر تلاطم امروزی، مواجهه سازمان ها با ریسک های محیطی و داخلی اجتنای ناپذیر است. ریسک های سازمانی همزمان هم  مهمترین عامل رشد و استفاده از فرصت ها برای سازمان است و به نوعی هم می تواند مزیت رقابتی سازمان باشد از رویی دیگر می تواند…