تهیه تکنیکال فایل اداره کل تجهیزات پزشکی / اخذ پروانه ساخت اداره کل تجهیزات پزشکیمشاوره تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

اخذ مجوز و پروانه تولید و فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

اخذ مجوز تولید تجهیزات پزشکی

اخذ مجوز و پروانه تولید و فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در حال حاضر شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به روش های مختلفی می توانند برای محصولات خود پروانه و مجوز تولید اخذ نمایند اداره کل تجهیزات پزشکی بر اساس درخواست تولید کننده تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی انواع پروانه های ذیل را برای…