اخبار تجهیزات پزشکی

اداره کل تجهیزات پزشکی  برگزاری دومین جلسه دوره‌ای شورای مشورتی کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

اداره کل تجهیزات پزشکی برگزاری دومین جلسه دوره‌ای شورای مشورتی کنترل کیفی تجهیزات پزشکی/تعیین نقشه راه/ تقویت توان نظارتی، سامان دهی بازار به‌ منظور افزایش شفافیت عملکرد شرکت ها و به حداقل رساندن تخلفات احتمالی/ بروز رسانی موارد فنی و فرهنگ سازی در این حوزه به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی،…