نخستین جلسه کمیته امور عمومی و رفاهی انجمن در سال ۱۳۹۸ برگزار شد

نخستین جلسه کمیته امور عمومی و رفاهی انجمن در سال ۱۳۹۸ برگزار شد در بیست و ششم شهریور ماه نخستین جلسه کمیته امور عمومی و رفاهی در سال ۱۳۹۸ با حضور مسئول کمیته و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه موارد متعددی از جمله بیمه درمانی تکمیلی، انعقاد تفاهم نامه در زمینه های...

نخستین جلسه کارگروه ادامه رشته دکترای علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه ادامه رشته دکترای علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ برگزار شد در تاریخ ۱۳۹۸.۰۶.۲۶ نخستین جلسه کارگروه ادامه رشته دکترای علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ با حضور برخی از اعضا تشکیل گردید که در ابتدای جلسه هر یک از حاضرین در ارتباط با این موضوع مهم نظریات،...