نحوه حضور در جلسه پاسخگویی حضوری به شرکت ها در حوزه اقلام ملزومات پزشکی با حضور رئیس و کارشناسان اداره ملزومات پزشکی پیرو جلسه مدیرکل تجهیزات پزشکی با انجمن ها و اتحادیه ها

نحوه حضور در جلسه پاسخگویی حضوری به شرکت ها در حوزه اقلام ملزومات پزشکی با حضور رئیس و کارشناسان اداره ملزومات پزشکی پیرو جلسه مدیرکل تجهیزات پزشکی با انجمن ها و اتحادیه ها به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ انجمن ها و...

کنفرانس یک روزه هورمون

کمیته آموزش :کنفرانس یک روزه هورمون (۳) کمیته آموزش: شهریور ماه کنفرانس یک روزه” هورمون(۳): هورمون های غدد جنسی” با امتیاز بازآموزی و گواهی حضور   زمان و مکان برگزاری زمان برگزاری  ۱۵ شهریور ماه ساعت ۸ تا ۱۵ مکان برگزاری دفتر انجمن علمی دکترای علوم...

کنفرانس یک روزه هورمون (۲)

کمیته آموزش :کنفرانس یک روزه هورمون (۲) کمیته آموزش: شهریورماه کنفرانس یک روزه” هورمون(۲): هورمون های قسمت قشری غدد فوق کلیوی” با امتیاز بازآموزی و گواهی حضور   زمان و مکان برگزاری زمان برگزاری  ۱۴ شهریور ماه ساعت ۸ تا ۱۵ مکان برگزاری دفتر انجمن علمی...

مناقصه جدید کیمادیا جهت اتاق عمل بیمارستان های عراق

رئیس اداره صادرات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد؛ مناقصه جدید کیمادیا جهت اتاق عمل بیمارستان های عراق به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس سید آصف مهدوی رئیس اداره صادرات تجهیزات پزشکی گفت: در راستای توسعه صادرات تجهیزات پزشکی و...
09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم