مهندس محمد مهدی علاالدین رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی طی فراخوانی از شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی دعوت کرد با توجه به ضرورت تامین فیلترهای هموپرفیوژن و جذب کننده های لیپوپلی ساکارید و توکسین مورد نیاز مراکز درمانی ، نسبت به اعلام قیمت، بازه زمانی قابل تحویل و تکمیل فرم مشخصات تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام نمایند.

اعلامیه فراخوان به شرح ذیل است :

با توجه بر ضرورت نیاز فیلتر های همو پرفیوژن و جذب کننده های لیپوپلی ساکارید و توسکین در مراکز بهداشتی و درمانی ؛ بدین وسیله از کلیه ی شرکت های فعال در حوزه ی تجهیزات پزشکی دعوت می گردد نسبت به اعلام بازه زمانی قابل تحویل ؛ قیمت ؛ تکمیل فرم مشخصات مطابق پیوست / منحصرا در فایل Excel در لوح فشرده CD به همراه مدارک لازم :

۱)ارائه فایل جدول مشخصات تجهیزات و ملزومات پزشکی منحصرا در فایل Excel در لوح فشرده CD همچنین در کاغذ ممهور به مهر و امضای شرکت

۲)ارائه فرم تعهد پیوست در سربرگ شرکت و بارگزاری در سامانه تعهدات پرتال IMED.IR

حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه (راس ساعت ۱۴:۳۰)

وب سایت ما WWW.NHISO.COM را دنبال کنید تا از اخبار روز دنیا باخبر باشید .

09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم