کتابخانه

استاندارد ها

ورژن استاندارد کد استاندارد Standard name نام استاندارد ردیف First edition 2003-02-15 ISO14155: 2011 Clinical investigation of medical devices for human subjects – Good Clinical Practice – ارزیابی بالینی تجهیزات پزشکی در رابطه با موضوعات انسانی- شرایط خوب بالینی ۱ ISO 14155-1 Clinical investigation of medical devices for human subjects — Part 1: General requirements…