بر اساس ابلاغیه صادراز سوی آزمایشگاه مرجع سلامت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی می بایست برای تمدید پروانه در سال ۱۴۰۰مجموعه قوانین جدید وزارت بهداشت را رعایت نمایند این قوانین که در یک قالب و مشتمل بر بیش از ۱۰۰صفحه الزامات می باشد. براساس استاندارد بین المللی ISO 15189و نیز الزامات کشوری مربوط به تاسیس آزمایشگاه های پزشکی تدوین شده است در سال های گذشته بازرسی ها ، ممیزی ها ، و تمدید پروانه مراکز بر اساس چک لیست ۱۶۴سوالی مورد توجه قرار می گرفت با گذشت قریب به یک دهه از شروع و تدوین مجموعه الزامات ممیزی ها ی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و پاتولوژی باز بینی در این زمینه لزوم خود را دو چندان می نمود ، این امر کارشناسان و متخصصان آزمایشگاه مرجع سلامت را بر آن داشت تا با بازنگری بر قوانین گذشته و نیز تجارب ارزنده بدست آمده که خود که حاصل ده سال تلاش مجموعه مرجع سلامت و معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی می باشد موتور محرک کیفیت را ارتقا بخشند . استقرار نسبی و مناسب تفکر سیستمی و فرآیندی طی این سال ها چار چوب فکری مناسبی برای کارشناسان به ارمغان آورده بود . مجموعه این عوامل و سایر عوامل تاثیرگذار موجبات آنرا فراهم کرد تا با بهره گیری از استاندارد بین المللیISO15189این امر تحقق یابد. خروجی مجموعه مباحثات و جلسات متعدد منجر به تدوین استاندارد و ابلاغی جهت تاسیس آزمایشگاهها و نیز ممیزی و ارزیابی آنها شد.با توجه به میزان کارشناسی های دقیق ،مجموعه چک لیست ممیزی دانشگاه های علوم پزشکی تدوین شد و این موضوع آغازگر ممیزی های نوین بر پایه استاندارد جدید در نیمه دوم سال ۱۳۹۸و در ادامه آن شد مراکز آزمایشگاهی موظف شدند تا نتایج خود ارزیابی خود را بر اساس این چک لیست تا انتهای شهریور سال ۱۳۹۸ارسال نمایند و معاونت های درمان نیز بر این اساس مقرر شد تا اظهارات مراکز آزمایشگاهی را طی بازدید ها از پیش تعیین شده تا انتهای سال ۱۳۹۸مورد ارزیابی قرار دهند. این حرکت آغازگر ارزیابی های ادواری در سال ۱۳۹۹و ارزیابی نهایی جهت تمدید پروانه در سال ۱۴۰۰ خواهد بود پیچیدگی ، تنوع سوالات ، تاکید بر مباحث کنترل کیفی اماری و تخصصی گرایی در چک لیست جدید ، بار سنگینی را بر دوش آزمایشگاههای تشخیص پزشکی بویژه مسئولین فنی قرار خواهد داد . لذا برای موفقیت در این امر داشتن زمان کافی جهت تربیت نیرو ها برای ممیزی ها ، آرام آرام می بایست این مسیر را آغاز نمود. هادی ملکی ۲۲مهرماه سال ۱۳۹۸ WWW.NHISO.COM
09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم