غربالگری نوزادان تازه متولد شده- الزامات و آیین نامه ها

اداره کل ژنتیک وزارت بهداشت درمان و آموزش کشوری طی سالهای گذشته احترام به ایجاد طرح پایلوت و نیز کشوری غربالگری نوزادان تازه متولد شده نموده است .مقایسه و ارزیابی مجموعه فعالیت های صورت گرفته در کشورمان با کشور های توسعه یافته و در حال توسعه استقرار نظام مربوطه را پررنگ تر نموده است از سوی دیگر هزینه های تحمیلی بابت مشکلات به وجود آمده برای نوزادان از قیبل هزینه های مالی و معنوی ایجاد دغدغه های فکری و روانی برای خانواده ها و اطرافیان و…. تسریع نظام غربالگری را دو چندان نموده است ، آزمایشگاه مرجع سلامت و وزارت بهداشت ار سالیان قبل با احساس نمودن اهمیت این امر ، اقدامات مناسبی جهت غربالگری نوزادان در پیش از تولد ایجاد نمود با بکار گیری نسبی این نظام ،کارشناسان ، متخصصین سایر حوزه های وزارتی دست اندر کار تدوین نظامنامه ای مناسب جهت استقرار غربالگری نوزادان پیش از تولد آنها نمود.
این مجموعه قوانین و الزامات در قالب دو چک لیست اما با رویکرداداره کل ژنتیک در واقع آزمایشگا ها می بایست الزامات مذکور را در راستای مصوبات و نظام غربالگری مربوطه پیاده سازی نماید (و نه در قالب و نگاه آزمایشگاه تشخیص پزشکی و پاتولوژی )در واقع کلیه دستورالعمل ها در آیین نامه های مربوطه می بایست به دقت مورد مطالعه قرار گیرند سپس سر فصل های مربوطه در قالب چک لیست ۱۶۴ سوالی پیاده سازی گردد.
در بخش دوم استاندارد سازی، ازمایشگاه ، غربالگری مربوطه می بایست نسبت به پیاده سازی چک لیست تخصصی مربوطه نماید این چک لیست مشتمل برسوالات تخصصی درحوزه غربالگری از جمله کنترل کیفیت گزارش دهی بیماران ،تیونتیگ (Tuning)و دستگاه MS/MSو یا GC/MSمی باشد.
پیش بینی زمانی برای استقرار بخش اول استاندارد سازی و در این مراکز حداقل ۴ماه و برای برای بخش دوم ۷ماه می باشد
شرکت توسعه کیفیت ، بهره گیری از کارشناسان توانمند و حرفه ای شما را در استقرار این الزامات همراهی می نماید و بر تضمین و حصول نتیجه تاکید می نماید.

09121597609
× ما در لحظه پاسخگوی شما هستیم