سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت چیست؟

برای شناخت این مفهوم ابتدا دو جزء مدیریت”  و سیستم”  را تعریف می‌کنیم:

  • مدیریت چیست؟

مدیریت مجموعه‌ای از فعالیت‌های برنامه ریزی (طرحریزی)، سازماندهی، هدایت و کنترل می‌باشد. به زبان ساده وقتی بخواهیم بگوییم همه چیز مرتب است و نقصی وجود ندارد به جای بیان واژه‌های متفاوت و مکمل از یک جمله استفاده می‌نماییم، می‌گوییم “اینجا مدیریت دارد”.

  • چرا سیستم مدیریت؟

پیتر سنژ در بیان یکی از قوانین تفکر سیستمی می‌گوید که رفتارها از ساختار نشآت می‌گیرند. این اصل بدان معناست که وجود ساختار در یک سازمان رفتار کارکنان را در آن موضوع تغییر می‌دهد. سیستمهای مدیریتی چنین ساختارهایی را فراهم می‌آورند.

  • سیستم چیست؟

سیستم مجموعه‌ای از اجزای مرتبط با هم جهت تامین هدف مشخص است بنابراین می‌توان گفت هر سیستم اجزایی دارد، این اجزا با هم تعامل دارند و این تعامل در راستای یک هدف است.

  • سیستم مدیریت چیست؟

سیستم مدیریت نظامی هدفمند و سازماندهی شده است که با برنامه‌ریزی استقرار یافته است. این برنامه‌ریزی با تهیه روش‌های اجرایی شکل گرفته و مورد بازنگری قرار می گیرد و در مقاطع زمانی مختلف اصالح می‌گردد.

 

۱۳۹۷-۰۳-۱۷